نوشته‌ها

ورق عرض 20 طول 6 متر

ورق عرض 20 طول 6 متر

6 و 8 و 10 و 12 و 15 میل